Ang pagdating ng mga hapones

Rated 4.64/5 based on 789 customer reviews

Cipriano Alonzo ay isá sa mg̃a máginoó sa bayan ng̃ Biñang̃, Laguna.

nagíng̃ mánunukát ng̃ lupà at sumusulát at nagsasalitâ ng̃ Kastilà, Inglés at Pranses, nagîng̃ Kapitan sa bayan, isá sa matataás na katung̃kulang̃ ipinagkakatiwalà sa mg̃a pilipino ng̃ mg̃a panahóng̃ yaón.

Di pahuhuli sa kahusayan ang mga Pilipino pagdating sa teknolohiya. May mga bansa sa Asya na kahit na mayaman sa mga likas na yaman ay di – gaanongmaunlad kung ihahambing sa mga karatig – bansa na may kakaunting likas na yaman.c. Matataba ang mga produktong maaani sa maraming lupain sa mga bansang Asyano.b.

papaunlad ang mga bansa sa Asya na ang ikinabubuhay ay agrikultura at industriya. Mataas ang kalidad ng mga panindang iniluluwas ng mga bansang Asyano sa ilangkaratig-bansa sa Asya.c. Umunlad ang industriya sa Asya dahil sa pagtuklas at pagpapaunlad ng Agham atteknolohiya.b.

Binubuo ang bansa ng higit-kumulang na pitong libo, isang daan at pitong (7,107) mga pulo.

May mga pagsasaliksik na nagsasabi na may mga taong nanirahan na sa mga kapuluan ng Hapon noong panahon pa ng paleolitiko.

Ang bansang Hapon ay ang ikatlong pinamalaking ekonomiya sa buong mundo noong 2012 (ayon sa nominal GDP), at ang ikaanim sa pinakamalaking naaangkat at tagapag-angkat.

Pawang produktong teknolohikal ang produksyon ng bansang Korea at Hapon. Sa paggamit ng makabagong teknolohiya, sadyang gumaan ang mga gawain at higit nadumami ang produksyon.c.

Ang tagumpay naman sa ekonomiya ng Taiwan, Singapore at timog Korea aynagbigay - sigla sa iba pang bansang Asyano upang magsikap na matamo ang ganitongtagumpay sa harap ng papalakas na paligsahan ng buong daigdig.

Leave a Reply